معرفي كارشناسان


 

 معرفی کارشناسان

پست الکترونیک

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

Fvatankhah2006@yahoo.com

1269

0541-3416706

رئیس اداره پژوهش

فرحناز وطن خواه

1

soodi1981@yahoo.com

 

0541-3416706

کارشناس پژوهش

سودابه هاشم زهی

2

 

 

0541-3416706

کارشناس پژوهش

کبری اشرف زاده

3