اولويت های پژوهشی


عناوین اولویت های تحقیقاتی معاونتها،دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 91-90

   دانلود : اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری           حجم فایل 72 KB
   دانلود : اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان           حجم فایل 78 KB
   دانلود : اولویتهای پژوهشی دانشکده بهداشت           حجم فایل 137 KB
   دانلود : اولویتهای پژوهشی دانشکده توانبخشی           حجم فایل 157 KB
   دانلود : اولویتهای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی           حجم فایل 45 KB
   دانلود : اولویتهای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی           حجم فایل 76 KB
   دانلود : اولویتهای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان           حجم فایل 619 KB
   دانلود : اولویتهای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر           حجم فایل 3451 KB