فرآيند ها


 

فرآیند شورای پژوهشی دانشگاه

 

 

فرآیند شورای پژوهشی دانشکده

روند ارائه پایان نامه های تحقیقاتی هزینه بر

روند ارائه پایان نامه های تحقیقاتی هزینه بر مصوب شوراهای پژوهشی دانشکده ها تا سقف تفویض اختیار شده

 

پایان نامه های اینترنی تا سقف 3500000 ريال

پایان نامه های رزیدنتی تا سقف 7000000 ريال

 

 

 

روند تصويب پايان نامه ها و طرح هاي تحقیقاتی

 

معمولاً پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي شامل موارد ذيل مي باشند:

1.پایان نامه های تحقیقاتی هزینه بر مصوب شوراهای پژوهشی دانشکده ها تا سقف تفویض اختیار شده :

-پایان نامه های اینترنی                   سقف 3500000 ريال

- پایان نامه های رزیدنتی               سقف 7000000   ريال

 

2.طرح های تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دانشکده ها و طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي مصوب مركز پژوهش هاي دانشجويي

 تا سقف تفویض اختیار شده :

-طرح های توصیفی                       سقف 7000000 ريال

-طرح های مداخله ای                    سقف 20000000 ريال

-طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي      سقف 3500000 ريال

 

3.پایان نامه های تحقیقاتی هزینه بر مصوب شوراهای پژوهشی دانشکده ها بیش از سقف تفویض اختیار شده در بند 1

 4.طرح های تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دانشکده ها بیش از سقف تفویض اختیار شده در بند 2

 الف: كليه پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي مشمول بندهاي 1 و2 پس از انجام داوري در شوراهاي پژوهشي

 دانشكده ها مورد بررسي قرار مي گيرند و در صورت تصويب، فرآيند شماره 1 در مورد آنها اجرا مي شود.

 ب: كليه پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي مشمول بندهاي 3 و4 در شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بررسي

 قرار مي گيرند و در صورت تصويب، فرآيند شماره 2 در مورد آنها اجرا مي شود

 

   دانلود : فرلیند ارائه طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشکده ها به دانشگاه           حجم فایل 43 KB
   دانلود : فرایند ارائه طرحهای تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشکده ها – مراکز تحقیقاتی و طرحهای دانشجویی دانشگاه           حجم فایل 43 KB
   دانلود : فرایند ارائه طرحهای تحقیقاتی اقدام پژوهی دانشگاه           حجم فایل 40 KB