فرم ها


فرم های تحقیقاتی:

   دانلود : درخواست اعتبار ویژه تحقيقاتي           حجم فایل 72 KB
   دانلود : فرم پرداخت حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی           حجم فایل 76 KB
   دانلود : فرم خلاصه طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی(فرم 611 وزارتخانه)           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم رضایت نامه کمیته اخلاق           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم قرارداد طرح تحقیقاتی           حجم فایل 88 KB
   دانلود : دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته HSR           حجم فایل 222 KB
   دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته ESR           حجم فایل 221 KB
   دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی           حجم فایل 223 KB
   دانلود : فرم چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم كدهاي مصوب كميته كشوري اخلاق           حجم فایل 79 KB
   دانلود : آئین نامه اجرائی تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی           حجم فایل 123 KB
   دانلود : فرم تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی           حجم فایل 206 KB
   دانلود : فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و دوره های تخصصی           حجم فایل 198 KB
   دانلود : فرم پیشنهاد اقدام پژوهی           حجم فایل 1326 KB
   دانلود : فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی -متدولوژی           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی )علمی(           حجم فایل 42 KB