آيين نامه ها


ضوابط اجرایی سال 1390

 

 

الف: سقف بودجه و ضوابط طرحهای تحقیقاتی تفویض اختیار شده جهت تصویب در شوراهای پژوهشـــی واحد ها

 • 1- طرحهای تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دانشکده ها 000/000/25 ریال

تبصره: در مورد طرحهای تحقیقاتی مصوب در راستای اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه سقف تا 000/000/30 ریال قابل افزایش است.

 • 2- طرحهای تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی مصوب 000/000/50 ریال

تبصره: در مورد طرحهای تحقیقاتی مصوب در راستای اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه سقف تا 000/000/60 ریال قابل افزایش است.

3- طرحهای مداخله ای مصوب شورای HSR               000/000/50 ریال

تبصره: طرحهای HSR با توجه به موضوع، می بایست توسط یکی از معاونین محترم دانشگاه تائید شود.

4- اقدام پژوهی های مصوب تا  000/000/10 ریال

5- طرحهای تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

- مقطع کارشناسی                        000/000/4ریال

- مقطع کارشناسی ارشد              000/000/8 ریال

- مقطع اینترنی                             000/000/5 ریال

- مقطع دستیاری                                     000/000/8 ریال

تبصره1: طرح های پیشنهادی بیش از سقف بودجه های ذکر شده با حضور مجری(دانش...جو) و استاد راهنما در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح می شوند.

تبصره2: در تصویب طرح های دانشجوئی می بایست به مدت زمان باقی مانده تا پایان تحصیل دانشجو توجه شود به گونه ای که از زمان تصویب طرح تا پایان تحصیلات دانشجو حداقل به میزان مدت زمان انجام طرح فرصت باشد. واگذاری ادامه طرح به استاد راهنما میسر نمی باشد.

تبصره3: دانشجویان نمی توانند به طور همزمان مجری بیش از یک طرح دانشجوئی باشند.

6- پایان نامه تحقیقاتی هزینه بر اینترنی تا     000/000/10 ریال

7- پایان نامه تحقیقاتی کارشناسی ارشد تا 000/000/25ریال

8- پایان نامه تحقیقاتی هزینه بر رزیدنتی تا   000/000/25 ریال

تبصره 1: اعضاء هیئت علمی ضریب K نمی توانند به تنهائی استاد راهنمای پایان نامه تحقیقاتی هزینه بر باشند.

تبصره 2: به استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو هزینه پرسنلی تعلق نمی گیرد و هزینه ها جهت انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و میدانی می باشد.

9- بندهای 5، 6، 7 و8 در صورتیکه در راستای اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه باشند به میزان 20%  افزایش سقف بودجه خواهند داشت.

 10- تفویض اختیار بیشتر و یا کاهش آن منوط بر نظارت شورای پژوهشی و معاونین محترم تحقیقات خواهد بود.

11- دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه موظفند موارد منطبق با اولویت ها را در صورتجلسات شورای پژوهشی درج نمایند. در غیر اینصورت افزایش سقف بودجه طرح/پایان نامه امکان پذیر نمی باشد. ضمناً عنوان پروپوزال می بایست دقیقاً با عنوان اولویت تطابق داشته باشد.

12- مسئولیت کارشناسی هزینه طرح های تحقیقاتی مصوب به عهده معاونت تحقیقات دانشکده و شورای پژوهشی دانشکده، ریاست مرکز تحقیقات و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات، سرپرست و شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد.

13- دفاع از پروپوزال و گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی تا سقف تفویض اختیار تنها در واحدهای مربوطه صورت می گیرد.

14- پروپوزال طرح های تحقیقاتی بیش از سقف تفویض اختیار شده به دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی می بایست پس از طرح و بررسی در شوراهای واحدهای مذکور به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع داده شوند تا با حضور مجری جهت دفاع بررسی شوند.

15- دفاع از گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب بیش از سقف می بایست در شورای پژوهشی دانشگاه انجام شود و نیازی به دفاع در شورای پژوهشی واحد مربوطه نمی باشد.

16- طرحهای مصوب مشارکتی دانشگاههای تیپ 1 می بایست در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شوند و طرحهای مصوب مشارکتی دانشگاههای تیپ 2و3 می بایست ابتدا در شورای پژوهشی دانشکده/مرکز مطرح و سپس در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی شوند.

تبصره: در مورد کلیه طرحهای مشارکتی داخلی ارائه تفاهم نامه با امضاء بالاترین مقام مسئول الزامی است.

17- پروپوزال طرح های چند مرکزی خارجی می بایست ابتدا به حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه شوند تا پس از کارشناسی، بررسی کمیته اخلاق، تهیه تفاهم نامه با امضاء بالاترین مقام مسئول و سیر سایر مراحل قانونی، مجری بتواند در شورای پژوهشی از پروپوزال دفاع نماید.

تبصره: در صورتی که همکاری صرفا" بصورت مشارکت علمی در طرح باشد، کارشناسی پروپوزال الزامی نبوده  وتنها بررسی شورای پژوهشی و وجود تفاهم نامه کفایت می نماید. اما درصورت مشارکت مالی علاوه بر تفاهم نامه، عقد قرارداد با امضاء بالاترین مقام مسئول موسسات / دانشگاههای طرف قرارداد الزامی است.

18-هریک از اعضاء هیئت علمی به طور همزمان می تواند مجری 3 طرح تحقیقاتی و استاد راهنمای 3 طرح دانشجویی باشد. تعداد پایان نامه های تحقیقاتی هزینه بر تابع ضوابط دانشکده ها می باشد.

تبصره: مواردی که مجری/استادراهنما مشترک می باشد برای هر یک نصف طرح محسوب می گردد.

19- نتایج طرح های تحقیقاتی مصوب اعم از طرح های اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در صورتی که در مجلات معتبر داخلی و خارجی چاپ شوند نیاز به دفاع مجری در شوراهای پژوهشی ندارند و تنها ارائه گزارش نهایی مطابق فرمت استانداردکفایت می نماید. 

20- طرح های تحقیقاتی که نیاز به بررسی جوانب اخلاقی دارند پس از تصویب در شورای پژوهشی به کمیته اخلاق ارجاع خواهند گردید.

21- طرحهای تحقیقاتی مصوب سایر دانشگاهها در صورتی که یکی از اعضاء هیئت علمی یا محققین شاغل در دانشگاه در طرح همکاری داشته باشند در کمیته اخلاق بررسی می شوند.

22- عقد قرارداد و شروع طرح پس از تائید کمیته اخلاق انجام می شود.

23- به هر یک از محققین دانشگاه که موفق به چاپ یک مقاله Original  ایندکس شده در ISI با درج آدرس دانشگاه به عنوان نفر اول شوند به ازاء هر مقاله یک گرنت تحقیقاتی اختصاص می یابد. سقف گرنت تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی 000/000/50 ریال و محققین غیر هیئت علمی 000/000/20 ریال تعیین می گردد.

تبصره 1: حداکثر در هر سال 3 گرنت در قبال 3 مقاله به هر فرد تخصیص می یابد.

تبصره 2: طرح پیشنهادی به منظور استفاده از گرنت نمی بایست قبلا" در هیچیک از شوراهای واحدهای تابعه دانشگاه مردود شده باشد.

تبصره 3: با توجه به اینکه گرنت فقط به نویسنده اول مقاله تعلق می گیرد، مجری طرح صرفا" می بایست نویسنده اول باشد.

تبصره 4: امکان تجمیع گرنت ها میسر نمی باشد.

تبصره 5: مجری موظف است حداکثر طی 3 سال پس از اخذ گرنت یک مقاله اصیل استخراج شده از طرح که در مجلات ISI ایندکس شده باشد، ارائه دهد.

24- اعضاء هیئت علمی که تا پایان سال 1390 موفق به چاپ حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی از طرحهای مصوب قبلی خود نشوند نمی توانند طرح تحقیقاتی جدید پیشنهاد دهند.

25- مجریان طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته یک سال فرصت خواهند داشت تا مقاله چاپ شده یا پذیرش چاپ یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح را ارائه نمایند. در غیر اینصورت مجاز به پیشنهاد طرح جدید نمی باشند.

26- شوراهای پژوهشی با حضور حداقل 4  نفر عضو هیئت علمی به غیر از مسئولین واحد مربوطه رسمیت خواهند یافت.

 

ب- حق التشویق چاپ مقالات اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان درمجلات معتبر داخلی و خارجی (براساس جدول  و تبصره های ذیل آن)

رديف

شرایط مقاله

(نحوه ایندکس و نوع مجله)

Review article

( تومان)

Origional article

(تومان)

Short communication

(تومان)

Case report

(تومان)

Letter to editor, editorial

(تومان)

1

ایندکس شده در

 Pub Med, ISI

000/000/2

000/500/1

000/750

000/500

000/375

2

ایندکس شده در

EMBASE, Scopus

Biological abstract

Chemical abstract

و مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

000/650

000/550

000/275

000/180

000/140

3

مجلات علمی-پژوهشی ایندکس شده در سایر سایتها ی تخصصی

000/500

000/400

000/200

000/130

000/100

4

مجلات علمي-پژوهشي و

مجلات خارجي ایندکس نشده

 

000/200

000/100

000/70

000/50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 1: اصل مبالغ درج شده در جدول برای هر مقاله است. به نویسنده اول 70% و به نویسنده دوم 30% مبالغ پرداخت می شود.

تبصره 2: مقالات چاپ شده درمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان معادل مجلات ردیف 2 محاسبه خواهند شد.

تبصره 3: مقالات Review article باید حاوی تحقیقات نویسنده نیز باشد و باید حداقل 3 مورد از مراجع از نویسنده مقاله باشد.

تبصره 4: مقالاتی که نتایج آن منجر به تغییر در برنامه های نظام سلامت، آموزش و پژوهش شود درصورت تائید یکی ازمعاونین دانشگاه مبنی بر ایجاد تغییر در حوزه مربوطه و تائید شورای پژوهش دانشگاه با ضریب 2 محاسبه و پرداخت خواهند شد.

تبصره 5: در صورتیکه نویسندگان اول و دوم از دانشگاه نباشند به یکی از نویسندگان سوم به بعد به میزان نفر دوم حق التشویق پرداخت می شود.

تبصره 6: پرداخت بر اساس affiliation (آدرس) اول صورت می گیرد. در صورت ذکر نام کامل مراکز تحقیقاتی و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، برای مقالات نمایه شده در ISI معادل 30% مبلغ پایه به عنوان حق التشویق ویژه به مبالغ مندرج در جدول مربوطه اضافه می شود. 

تبصره 7: به نویسندگانی که موفق شوند در سال بیش از یک مقاله ایندکس شده در ISI چاپ نمایند حق التشویق ویژه نویسنده اول به شرح ذیل پرداخت می شود:

مقاله دوم با ضریب 2/1 (فقط برای نویسنده اول)

مقاله سوم با ضریب 3/1 (فقط برای نویسنده اول)

مقاله چهارم با ضریب 4/1 (فقط برای نویسنده اول)

افزایش ضریب تعداد بیشتر نیز مطابق موارد قبلی خواهد بود.

تبصره 8: به مقالات چاپ شده در مجلات ایندکس شده در ISI دارای IF، بر اساس ضرایب ذیل حق التشویق تعلق می گیرد:

-IF 1 ≥ 1/99         ضریب 1/1

- IF 2 ≥ 2/99        ضریب 2/1

IF 3 ≥ 3/99       -  ضریب3/1

افزایش ضریب IF بالاتر نیز مطابق موارد قبلی خواهد بود.

تبصره 9: در مورد مقالات استخراج شده از پایان نامه ها اشاره به این موضوع در متن مقاله الزامی است.

تبصره 10: این مصوبه در مورد مقالات چاپ شده از ابتدای فروردین 90 برابر با آوریل 2011  قابل اجراست.

 

 ج: ضوابط شرکت اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان در همایش ها و کنگره های داخل کشور

 

1- درخصوص پذیرش مقاله اعضاء هیأت علمی در همایش های داخل کشور مقرر گردید حداکثر تا 2 نوبت در سال (با ارائه مقاله تحقیقاتی به تائید مدیر تحقیقات دانشگاه)، پس از تائید دانشکده مربوطه، با مأموریت بدون فوق العاده هزینه ثبت نام و بلیط رفت و برگشت پرداخت گردد.

تبصره 1: در صورت ارائه مقاله چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی به عنوان نویسنده اول در یکسال اخیر تا 3 نوبت در سال مجاز می باشد.

تبصره 2: در صورت ارائه مقاله چاپ شده و ایندکس شده در ISI به عنوان نویسنده اول در یکسال اخیر تا 4 نوبت در سال مجاز می باشد.

تبصره3 : مقالات مروری و Case Report که در مجلات معتبر داخلی و خارجی چاپ شده اگر در کنگره ارائه شود فقط برای یک بار همانند سایر مقالات مورد حمایت قرار می گیرد. درخصوص مقالات مروری لازم است نویسنده مقاله در موضوع مقاله صاحبنظر بوده و بخش قابل توجهی از محتوای مقاله حاصل تحقیقات و تجربیات شخص او باشد.

2- اعضاء هیئت علمی می توانند در صورت تائید گروه آموزشی مربوطه یکبار در سال بدون ارائه مقاله به عنوان سخنران جامع یا مدعو، داور، رئیس جلسه و مواردی از این قبیل در سمینارهای داخلی شرکت نموده و از مزایای مأموریت بدون فوق العاده و هزینه بلیط رفت و برگشت استفاده نمایند. ارائه تائیدیه کتبی مدیر گروه آموزشی و دعوتنامه رسمی از کنگره الزامی است.

3-  به کارکنان و دانشجویانی که مقاله پذیرفته شده در همایش های داخل کشور دارند در صورت ارائه مقاله تحقیقاتی حداکثر تا 2 مقاله در سال پس از تأیید دانشکده مربوطه و کمیته تحقیقات دانشجویی (برای دانشجویان) و واحد خدمتی و دانشکده مربوطه برای کارکنان با ارائه مدارک شرکت در کنگره، هزینه ثبت نام و هزینه بلیط رفت و برگشت پرداخت می شود.

تبصره: مقاله پذیرفته شده کارکنان و دانشجویان تنها در صورتی مشمول حمایت مالی قرار می گیرد که حاصل از طرحهای تحقیقاتی مصوب یکی از شوراهای پژوهشی دانشگاه، دانشکده ، کمیته تحقیقات دانشجویی و یا حاصل از پایان نامه باشد.

4- دانشجویان می بایست پس از ارائه مقاله در کنگره ، مقالات خود را در سمینارهای داخل دانشگاهی که کمیته تحقیقات دانشجویی ترتیب می دهند ارائه نمایند. حمایت برای بار دوم منوط به تائید این موضوع توسط سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه است.

5- حمایت از مقالات مروری دانشجویان و کارکنان همانند اعضای هیئت علمی(تبصره 3  ماده یک بند ج) میباشد.

6- از ارائه تکراری مقاله در سمینارها و کنگره ها باید ممانعت جدی بعمل آید. برای این منظور معاونین تحقیقات  دانشکده ها و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی می بایست از تأیید چنین مقالاتی خودداری نمایند. در صورت مشاهده مقاله تکراری ضمن برخورد قانونی با فرد متخلف، کلیه هزینه ها بازپس گرفته خواهد شد.

7- به منظور تشویق دانشجویان مقاطع دستیاری، دکترای عمومی و حرفه ای، کارشناسی ارشد و دانشجویانی که در کنکور علوم پایه رتبه کسب نموده اند، مقرر گردید به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه پیشنهاد شود ضوابطی را جهت شرکت در یکی از همایش های داخلی مرتبط با رشته تحصیلی آنان (بدون ارائه مقاله) تعیین و در صورت امکان اجرا نمایند.

 

د: ضوابط شرکت اعضاء هیئت علمی در همایش های خارجی، حق عضویت در انجمن های علمی و خرید کتب خارجی

 

 • 1- کلیه مقالات تحقیقی اعم از مقالات اخذ شده از منابع مصوب دانشگاه و سایر مؤسسات تابعه وزارت بهداشت درمان پس از بررسی های اولیه، در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و تصمیم گیری می شود.

تبصره:  مقالات پذیرفته شده كه از نتایج طرح ها و پایان نامه هاي  تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشکده، مراکز تحقیقات و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان باشد، در اولويت است. 

 • 2- اگر داوطلب 2 بار با حمایت مالی دانشگاه در همایشهای خارجی شرکت و مقاله ارائه نماید، در صورتی با درخواست بعدی وی موافقت می شود که به ازای دو بار شرکت­حداقل یک مقاله (از مقالات ارائه شده یا غیر از آنها) در یکی از نشریات نمایه شده در ISIیا PubMed به چاپ رسانده و نسخه ای از مقاله چاپ شده را هنگام درخواست بعدی به معاونت تحقیقات و فناوری ارائه نماید.
 • 3- درخصوص اعزام اعضاء هیأت علمی به همایش های خارج از کشور مقرر گردید افرادی اعزام شوند که عضو هیأت علمی رسمی(قطعی-آزمایشی) یا پیمانی ، قراردادی یا طرحی باشند (مشروط به اینکه زمان ارائه مقاله قبل از پایان قرارداد یا طرح عضوهیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان باشد).
 • 4- به داوطلبان شرکت درکنگره های خارجی توصیه می شود حق ثبت نام را پس از اخذ ویزا توسط کشور مقصد پرداخت نمایند. درخصوص افرادی که پس از موافقت شورای پژوهشی حق ثبت نام را به همایش پرداخت کرده اند چنانچه به دلیل رد شدن درخواست ویزا توسط کشور مقصد، سفر آنان لغو گردد در صورت ارائه مدارک، دال بر انجام کلیه امور مربوط به دریافت ویزا و چاپ خلاصه مقاله در کتابچه و ارائه کتابچه به گروه روابط بین الملل، یارانه ارزی ثبت نام طبق مقررات پرداخت می گردد و پیگیری درخواست از کنگره خارجی در مورد استرداد حق ثبت نام بایستی از سوی متقاضی صورت گیرد.

تبصره: در صورتی که هزینه رزرو هتل و بلیط توسط متقاضی پرداخت شده باشد چنانچه بدلیل عدم دریافت ویزا سفر میسر نشد در قبال اسناد معتبر مورد قبول امور مالی دانشگاه خسارات مربوط پرداخت خواهد شد.

 • 5- هزینه روزانه و اقامت : روزی 000/500/1 ریال

مبنای محاسبه: تعداد روزهای همایش + یک روز بین راهی برای کشورهای همسایه، دو روز برای کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی و سه روز برای کشورهای قاره آمریکا و اقیانوسیه

6-هزینه ثبت نام: تا سقف 000/000/7 ریال

تبصره 1: در صورت چاپ متن کامل (Full Text) مقاله در یکی از مجلات نمایه شده در PubMed  یا  ISI و ارائه مستندات لازم، کل هزینه ثبت نام دریک همایش بعدی پرداخت می شود.

تبصره 2: هزینه ثبت نام شامل Reception، تور، هزینه اقامت و غیره نمی شود.

7- ارائه گزارش سفر جامع و مکتوب در قالب فرمت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه الزامی است. چکیده گزارش مذکور در سایت معاونت قرار خواهد گرفت.

تبصره: در صورت عدم ارائه گزارش سفر به معاونت تحقیقات و فناوری، پرداخت تسهیلات برای دفعات بعد صورت نخواهد گرفت.

 • 8- هزینه بلیط رفت و برگشت در مسیر مقصد: تا سقف 000/000/8 ریال تعیین می گردد، ضمنا" در مورد سفرهایی که از تهران انجام می شود هزینه بلیط زاهدان- تهران و بالعکس نیز پرداخت می شود.

 تبصره: چنانچه همان مقاله در ISI Proceeding  یا نمایه نامه های بین المللی  ISIیا  PubMed  چاپ شود در صورت ارائه مستندات لازم به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در یک همایش بعدی کل هزینه بلیط پرداخت خواهد شد.

 • 9- پرداخت هزینه جهت شرکت دردوره ها (courses) و یا کارگاههای آموزشی و همچنین پیش جلسات همایشها از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل مجوز قانونی نداشته و فقط محققینی که مقاله آنها جهت ارائه به صورت شفاهی و یا پوستر پذیرفته شده است (صرفا" به ازای هر مقاله یک نفر) می تواند با رعایت آئین نامه های مربوطه از این تسهیلات بهره مند گردد.

توضیح: هزینه های مربوط به شرکت در کنگره ها و سمینارهای داخل و خارج تنها به فرد ارائه کننده مقاله که از قبل مشخص گردیده است پرداخت خواهد شد و تعیین جایگزین مقدور نمی باشد.

 • 10-حق عضویت در یکی از انجمنهای علمی: 70 % حق عضویت تا سقف 000/000/4 ریال در سال پرداخت می شود.
 • 11-خرید کتب خارجی (ارزی): 70% قیمت کتاب تا سقف 000/000/3 ریال در سال به متقاضی پرداخت می شود مشروط به اینکه کتاب مورد درخواست جدید و آخرین ویرایش بوده و درکتابخانه های دانشگاه موجود نباشد. ارائه تائیدیه مکتوب کتابخانه مرکزی الزامی است.

 

ه: ضوابط برگزاری کنگره ها و سمینارها

 

سمینارها و کنگره هایی مورد حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار می گیرند که واجد شرایط ذیل باشند و مستندات آنها به حوزه معاونت ارائه شود. میزان حمایت براساس پیشنهاد برگزار کننده و موافقت شورای سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه تعیین می گردد.

 • 1- دبیر علمی و رئیس کنگره می بایست، طی یک سال قبل از زمان درخواست، حداقل یک مقاله ایندکس شده بعنوان نفر اول در مجلات ISI داشته باشند.
 • 2- پس از اخذ مجوز کنگره در صورت در خواست تغییر رئیس یا دبیر علمی مراتب بند 1 نیز برایشان جاری و لازم خواهد بود.
 • 3- مجوز بازآموزی توسط درخواست کننده از دفتر آموزش مداوم اخذ شود.
 • 4- فراخوان کشوری بنام دانشگاه و مرکز تحقیقات صورت گیرد.
 • 5- CD یا کتابچه خلاصه مقالات به نام دانشگاه و مرکز تحقیقات منتشر یا به چاپ برسد.
 • 6- حداقل 80 درصد مقالات (سخنرانی و پوستر) حاصل تحقیقات پژوهشگران ارائه کننده باشد و حداکثر تا 20% از موارد ارائه شده بصورت سخنرانی جامع باشد.

توضیح: با توجه به مشکلات موجود از نظر فضای فیزیکی، رفاهی و آموزشی در شهرستان چابهار، کلیه سمینار ها و کارگاه ها در زاهدان برگزار می شود مگر این که شرایط برگزاری سمینار در شعبه دانشگاه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی چابهار فراهم باشد.

 

و: ضوابط حمایت مالی دانشگاه از کتب تالیف وترجمه

 1- پیشنهاد دهنده تالیف و ترجمه کتاب می بایست نفر اول باشد وقبل از اقدام به تالیف یا ترجمه، حداقل 3 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده باشد.

2- حداقل 3 مورد از رفرانسهای کتاب تالیفی می بایست نتیجه پژوهش های علمی معتبر یا سایر کتب تالیفی شخص مولف باشد.

3-با توجه به قرارداد منعقده بین معاونت و مولف، حداکثر مهلت مقرر از زمان تصویب کتاب در کمیته تالیف و ترجمه تا زمان چاپ نهایی یکسال تعیین می گردد و مولف مکلف به پیگیری امور و همکاری با کمیته تالیف و ترجمه، چاپخانه و انتشارات طرف قرارداد دانشگاه می باشد چنانچه  پس از گذشت بیش از یکسال درهر مرحله از کار مولف قادر به ادامه همکاری با معاونت نباشد کتاب مذکور ازدستورکار این کمیته خارج شده و متقاضی می بایست کلیه خسارات وارده را جبران نماید.

4- در صورت موافقت کمیته تالیف و ترجمه با مشارکت مالی جهت چاپ کتب تالیفی  سهم مشارکت دانشگاه بین 70 تا100%  می باشد.

5- میزان حق التالیف تشویقی به ترتیب ذیل و پس از فروش هر 33% کتاب، توسط دانشگاه تعیین و به نویسنده اول پرداخت می گردد:

تعداد صفحات × قیمت پشت جلد × 25/0

تبصره 1: تعداد صفحات عبارت از صفحات اصلی کتاب می باشد.

تبصره 2: میزان فروش بر مبنای حداقل تیراژ 500 جلد می باشد.

6- مولف موظف است کل کتاب تالیفی را جهت طرح در جلسه کمیته و ارسال به داوری ارائه نماید.

7- ترجمه پیشنهادی می بایست مربوط به آخرین ویرایش کتاب  بوده و حداکثر بیش از 2 سال از چاپ آخرین ویرایش آن نگذشته باشد.

8-مترجم موظف است در مرحله اول دو فصل از ترجمه را جهت بررسی کمیته و ارسال به داوری ارائه نماید. در صورت تائید دو فصل توسط کمیته، ادامه ترجمه بلامانع می باشد پس از اتمام کار نیز می بایست کل ترجمه جهت داوری و تائید نهایی کمیته ارائه شود.

 • 9- در صورت تایید کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مترجم می تواند کتاب خود را با چاپ آرم دانشگاه و بدون حمایت مالی دانشگاه به چاپ برساند.

 

ز: ضوابط مربوط به داوری طرح ها ، مقالات و کتب

 

1-حق الزحمه داوری کتب تالیف/ترجمه با توجه به حجم کتاب و تایید مدیر/ معاون تحقیقات وفناوری برای هرمورد بین000/200 الی 000/000/1 ریال تعیین می گردد و تا سقف 50 ساعت گواهی صادر خواهد شد.

2- بابت حق الزحمه داوری هر مقاله، پروپوزال و گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مبلغ 000/150 تا 000/200 ریال پرداخت می گردد.

 • 4- برای داوری هر پروپوزال تحقیقاتی و مقاله تا 10 ساعت و گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی تا 15 ساعت گواهی صادر می شود.

 

   دانلود : ضوابط اجرایی سال ٩٠           حجم فایل 101 KB