دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

همكاران

  

                             

پست الکترونیک 

میزان تحصیلات نام ونام خانوادگی پست سازمانی

nematolah_n@yahoo.com

لیسانس حقوق نعمت اله ناندهی

سرپرست

aminjt.law22@gmail.com  فوق لیسانس حقوق امین الله جهانتیغ کارشناس حقوقی

saeedeminem224@yahoo.com

لیسانس حقوق سعید فیروزی  کارشناس حقوقی

peyman10@yahoo.com

لیسانس حقوق پیمان آذرنگ کارشناس حقوقی

minoo_f45@yahoo.com

لیسانس حسابداری فرشته مینو کارشناس
akbara250@yahoo.com لیسانس اکبر محمد دادی کارشناس
majid.fadaei@gmail.com لیسانس مجیدفدائی کارشناس کامپیوتر

تلفن تماس بادفترحقوقی  :  05413425778 

آدرس پست الکترونیک دفترحقوقی دانشگاه : dlawzdmu@zdmu.ac.ir