دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

ارتباطات رسانه ای

واحد ارتباطات رسانه ای

مهدیه کیخوایی کارشناس مسئول واحد ارتباطات رسانه ای


شرح  وظایف واحد ارتباطات رسانه ای

مسئولیت و وظیفه اختصاصی این واحد انجام امور مربوط به تعامل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با رسانه های جمعی دیداری و شنیداری می باشد که اهم آن شامل:

1- انجام امور مربوط به ساماندهی و نظارت به اشتراک نشریات مختلف استانی و سراسری توسط واحدهای مختلف دانشگاه در حوزه شهرستان زاهدان و برنامه ریزی جهت دریافت منظم نشریات اشتراکی و نیز نظارت و انجام امور مربوط به پرداخت حق آبونمان نشریات مذکور و فراهم آوردن امکان مطالعه نشریات اشتراکی برای کارکنان و ارباب رجوع سازمان در حد امکان.

2- مطالعه جراید و روزنامه های سراسری و استانی که به دفتر روابط عمومی واصل می شود و نیز سمع و نظر مطالب پخش شده از رسانه های دیداری و شنیداری با اولویت رسانه های استانی ( با همکاری و تقسیم کار میان کارکنان مجموعه روابط عمومی) و استخراج مطالب و مواردی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با مسائل دانشگاه و یا سایر امور مرتبط با سلامت بوده و نیز هر موضوع و مطلب مهمی که می تواند مورد استفاده ریاست و مجموعه مسئولین و کارکنان دانشگاه قرا گیرد و سپس انعکاس مطلب به دفتر ریاست و فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت نصب موارد در برد عمومی سازمان و سایر واحدهای تابعه جهت اطلاع همکاران.

3- استخراج اختصاصی مطالب چاپ شده و یا پخش شده از رسانه های جمعی که نیاز به جوابیه دارد و انعکاس ویزه مطالب به دفتر ریاست و همچنین ارسال مطالب دراولین فرصت ممکن به حوزه مربوطه و سپس پیگیری دریافت و تنظیم نهائی جوابیه با هماهنگی مستقیم مدیرواحد و ارسال جوابیه نهائی به رسانه مربوطه و یا سایر منابع حسب دستور و هماهنگی با ریاست دانشگاه.

4- انجام امور و تشریفات اداری لازم جهت انعکاس اطلاعیه ها و سایر موارد و از جمله تیزرها و گزارش آگهی ها و اخبار واطلاعات که به سفارش واحد روابط عمومی دانشگاه به رسانه های جمعی ارسال می شود و سامان دهی حضور تبلیغاتی و اطلاع رسانی حوزه های مختلف دانشگاه در این رسانه ها.

5- انجام امور چاپ ، انتشار و توزیع نشریه اختصاصی دانشگاه و سایر محصولات فرهنگی که به منظور افزایش اطلاعات مرتبط با سلامتی شهروندان منتشر می شود.

این امور شامل جمع آوری گزارشات و اطلاعات اولیه و جمع بندی و دسته بندی آنها و ویراستاری و انتخاب نهائی مطالب جهت انتشار در نشریه خبری دانشگاه و نیز انجام امور مربوط به چاپ و ارسال نشریه به  واحدهای مختلف داخل و خارج دانشگاه.

6- انجام سایر مواردی که حسب مورد و با تشخیص مدیرمربوط در حیطه مسئولیتها و وظایف واحد ارتباطات رسانه ای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قرار می گیرد.