دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

معرفی مشاور رئيس دانشگاه و مسئول دفتر كارآفريني

طیبه پاکدل

مدرک تحصیلی:کارشناس


 tpakdel@yahoo.com : پست الکترونیکی

آدرس محل کار : میدان دکتر حسابی - بلوار جنت - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دفتر کارآفرینی و اشتغال

تلفن محل کار: 3414550

نمابر:3424390