اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر سید محمد هاشمی شهری رییس دانشگاه 33295762-3 1210
دکتر محسن  فیروزکوهی مقدم مدیر دفتر ریاست 33295762-3 1210
مهدیه  کیخوایی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
کیدخت  کیکاووسی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
جواد علی احمد کارشناس روابط عمومی 33295821 1204
خانم  جباری کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل 33295821 1208
براتعلی  میرانی مسول دفتر رییس دانشگاه 33295762-3 1210
دکتر محمد هادی عباسی مدیر روابط عمومی واموربین الملل 33295765 1205
مرتضی  سرگزی کارشناس دفتر ریاست 1197
نرگس  آقایی هماهنگی وقت حضوری با ریاست دانشگاه 1193
دکتر مهدی زند مشاور رییس دانشگاه در اموربین الملل 1198
حسام  کاظم نژاد کارشناس دفتر ریاست 1197

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34