اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
جواد علی احمد کارشناس روابط عمومی 33295821 1204
دکتر علی  افشاری مقدم مشاور رییس دانشگاه 1205
مهدیه  کیخوایی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
کیدخت  کیکاووسی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
مصطفی  میر صادق کارشناس روابط عمومی 1214
حسین  جهانتیغ کارشناس روابط عمومی 1214
براتعلی  میرانی مسول دفتر رییس دانشگاه 33435762-3 1210
دکتر محمد هادی عباسی مدیر فتر ریاست و روابط عمومی 33435762-3 1210
مرتضی  سرگزی کارشناس دفتر ریاست 1197
مجتبی  زوری کارشناس روابط عمومی 1214
نرگس  آقایی هماهنگی وقت حضوری با ریاست دانشگاه 1193
دکتر محمود رضا  میری رییس دانشگاه 33435762-3 1210

2 3 4 5