اطلاعات پرسنلي
ردیف نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
1 جواد علی احمد کارشناس روابط عمومی 33295821 1204
2 دکتر علی  افشاری مقدم مشاور رییس دانشگاه 1205
3 مهدیه  کیخوایی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
4 کیدخت  کیکاووسی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
5 مصطفی  میر صادق کارشناس روابط عمومی 1214
6 حسین  جهانتیغ کارشناس روابط عمومی 1214
7 براتعلی  میرانی مسول دفتر رییس دانشگاه 33435762-3 1210
8 دکتر محمد هادی عباسی مدیر فتر ریاست و روابط عمومی 33435762-3 1210
9 مرتضی  سرگزی کارشناس دفتر ریاست 1197
10 مجتبی  زوری کارشناس روابط عمومی 1214
11 نرگس  آقایی کارشناس دفتر ریاست 1193
12 دکتر محمود رضا  میری رییس دانشگاه 33435762-3 1210
13 حسام  کاظم نژاد کارشناس دفتر ریاست 1197
14 مهدی  رجبی 1210
15 علیر ضا  میرشکار 1201
16 محمد رضا  مراد زاده 1201
17 محمد نظری بازرس 1206
18 شهین  سرگزی کارشناس دفتر هیات امناء 1215

2