اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
جواد علی احمد کارشناس روابط عمومی 33295821 1204
دکتر محسن  فیروزکوهی مقدم مدیر دفتر ریاست 1210
مهدیه  کیخوایی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
کیدخت  کیکاووسی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
مصطفی  میر صادق کارشناس روابط عمومی 1214
حسین  جهانتیغ کارشناس روابط عمومی 1214
براتعلی  میرانی مسول دفتر رییس دانشگاه 33435762-3 1210
دکتر محمد هادی عباسی مدیر روابط عمومی واموربین الملل 33435762-3 1210
مرتضی  سرگزی کارشناس دفتر ریاست 1197
نرگس  آقایی هماهنگی وقت حضوری با ریاست دانشگاه 1193
دکتر سید محمد هاشمی شهری رییس دانشگاه 33435762-3 1210
حسام  کاظم نژاد کارشناس دفتر ریاست 1197

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28