1398/01/04
فعالیت تمام کلینیک های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی در روزهای غیر تعطیل نوروزی
کلینیکهای تخصصی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ، در روزهای غیر تعطیل ایام نوروز فعال هستند .