1397/07/25
اورژانس هوایی، مامور کوتاه کردن زمان انتقال مادر سراوانی به زاهدان:
مادر 37 ساله سراوانی پس از هشتمین زایمان خود به کما رفت
مادر 37 ساله سراوانی به هنگام سزارین دچار کما شده و به سرعت از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان منتقل شد.