قابل توجه کلیه کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در خصوص تکمیل پرسشنامه در سامانه سنجش ارتقای فرهنگ اداری(سافا)

1398/03/21 - 22417


قابل توجه کلیه کارکنان محترم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

با توجه به ضرورت پاسخگویی به پرسشنامه وضعیت سنجش مولفه های کلیدی فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی خواهشمند است با مراجعه به سامانه سنجش ارتقای فرهنگ اداری (سافا) با نشانی http://safa.aro.gov.ir  نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایند.