قدر دانی از مسئولین و پرستاران بیمارستانهای تامین اجتماعی و نبی اکرم(ص) بدلیل مشارکت در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور در بیمارستانهای تامین اجتماعی و نبی اکرم (ص) ضمن بازدید از روند ارائه خدمات غربالگری فشار خون، از مسئولین و تیم های سلامت این مراکز به دلیل همراهی در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون قدردانی کرد.

1398/03/20 - 22393


قدر دانی از مسئولین و پرستاران بیمارستانهای غیر دانشگاهی استان بدلیل مشارکت در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور در بیمارستانهای تامین اجتماعی و نبی اکرم (ص) ضمن بازدید از روند ارائه خدمات غربالگری فشار خون، از مسئولین و تیم های سلامت این مراکز به دلیل همراهی در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون قدردانی کرد.

دکتر سید مهدی طباطبایی با اشاره به اینکه برای تحقق آرمانهای سلامت نیاز مند مشارکت سازمانها و نهادهای مختلف هستیم خاطر نشان کرد: نهادهای نظامی و سازمانهایی مانند تامین اجتماعی که با قشر عظیمی از مردم ارتباط دارند با مشارکت خود در عرصه سلامت  در پیشبرد برنامه های سلامت نقش بسزائی خواهند داشت.

وی ادامه داد با گذشت 2 روز از اغاز غربالگری طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بیش از 376 نفر در ایستگاههای سنجش فشار خون در دوبیمارستان نبی اکرم(ص) و. تامین اجتماعی خدمات غربالگری و آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

شایان ذکر است: ایستگاههای غربالگری فشار خون در حوالی اورژانس دو بیمارستان مستقر گردیده است و تعداد 20 پرستاردر شیفت های صبح و عصر به مردم خدمات سلامت ارائه  می کنند.

 

ابوالفضل امتحانی

روابط عمومی وامور بین الملل  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان