در تمام بیمارستان های تحت پوشش کارشناس تغذیه حضور دارد

با توجه به نقش انکار ناپذیر حضور کارشناس تغذیه در بهبود وضعیت بیمار،در تمام بیمارستان های تحت پوشش کارشناس تغذیه حضور دارد.

1397/12/22 - 21237


 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

در تمام بیمارستان های تحت پوشش کارشناس تغذیه حضور دارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت : با توجه به اهمیت انکار ناپذیر ارائه خدمات غذایی مناسب و مراقبت تغذیه ای در بیمارستان ، در بهبود بیماران، در تمام بیمارستان های تحت پوشش کارشناس تغذیه حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی- دکتر میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:  ابتلا بیماران بستری به سو تغذیه غیر قابل قبول است و منجر به  طولانی شدن مدت بازتوانی و هزینه های غیر ضروری برای بیمار خواهد شد.

وی با بیان اینکه با توجه به نوع بیماری، برای بیماران هر بخش رژیم غذایی خاصی تجویز می شود ادامه داد: برنامه مراقبت های تغذیه ای بیماران منحصر به فراهم کردن غذا و نوشیدنی نیست، بلکه این برنامه دارای ابعاد مختلف بالینی و غیر بالینی برای اطمینان از تامین نیازهای تغذیه ای بیماران می باشد.

وی افزود: امروز موفقیت در ارایه خدمات غذایی به عوامل مختلفی از جمله کیفیت و بهداشت مواد غذایی ، مهارت ، خلاقیت و سطح اموزش ارایه دهندگان خدمت ، مدیریت خوب ، سرویس دهی مناسب همراه با مدیریت هزینه ها و رعایت اخرین استاندارد ها وابسته است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان