حضور پرشور اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در راهپیمایی 22 بهمن

حضور پرشور اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در راهپیمایی 22 بهمن

1396/11/22 - 17438