روابط عمومی/دومین سخنرانی علمی به زبان انگلیسی با موضوع تغذیه در بیماریهای قلبی وعروقی وهیپرلیپیدمی

به اطلاع کلیه اساتید ارجمند ،دانشجویان وهمکاران بزرگوار می رساند دومین جلسه سخنرانی علمی به زبان انگلیسی با موضوع تغذیه در بیماریهای قلبی وعروقی وهیپر لیپیدمی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می گردد.

1396/11/18 - 17414


به اطلاع کلیه اساتید ارجمند ،دانشجویان وهمکاران بزرگوار می رساند دومین جلسه سخنرانی علمی به زبان انگلیسی با موضوع (تغذیه در بیماریهای قلبی وعروقی وهیپر لیپیدمی) در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می گردد.

از تمامی علاقه مندان (اساتید،دانشجویان وهمکاران)جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید.

زمان ومکان  :چهارشنبه 25 بهمن 96 ساعت 13سالن PHCمعاونت بهداشتی

سخنران :دکتر منصور شهرکی مدیر گروه تغذیه وصنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


       روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان