روابط عمومی/معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار می کند :برگزاری سخنرانی علمی به زبان انگلیسی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نظر دارد برنامه سخنرانی علمی با زبان انگلیسی را با مشارکت اعضای هیات علمی هر دو هفته یک بار در مرکز بهداشت استان برگزار نماید.

1396/10/24 - 17245


معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نظر دارد برنامه سخنرانی علمی با زبان انگلیسی را با مشارکت اعضای هیات علمی هر دو هفته یک بار در مرکز بهداشت استان برگزار نماید.

کلیه علا قمندان (اساتید،دانشجویان ومدیران ) که تمایل دارند در این جلسات مشارکت نمایند مشخصات وعنوان سخنرانی خودشان را به آدرس الکترونیکی enzaums.news@zaums.ac.irارسال نمایند.

 

Vice Chancellor for Health will be organizing public Health English Lectures