انتصاب جناب آقای دکتر ایرج ضاربان به عنوان مشاور توسعه و ارتقاء سلامت و مدیر گروه بهداشت عمومی

طی ابلاغ های جداگانه ای از جانب رییس دانشگاه جناب آقای دکتر ایرج ضاربان به عنوان مشاور توسعه و ارتقاء سلامت و مدیر گروه بهداشت عمومی منصوب شد

1396/10/19 - 17215


انتصاب جناب آقای دکتر ایرج ضاربان به عنوان مشاور توسعه و ارتقاء سلامت و مدیر گروه بهداشت عمومی

طی ابلاغ های جداگانه ای از جانب رییس دانشگاه جناب آقای دکتر ایرج ضاربان به عنوان مشاور توسعه و ارتقاء سلامت و مدیر گروه بهداشت عمومی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی - متن ابلاغ بدین شرح است