گزارش تصویری/ بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

.

1396/08/25 - 16836


گزارش تصویری/ بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان


روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان