معرفي مدير روابط عمومي

مدیر

روابط عمومی

 


نام و نام خانوادگی دکتر محمد هادی عباسی
   
عنوان پست مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
آدرس زاهدان ـ میدان دکتر حسابی ـ بلوار جنت ـ پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تلفن 3425765-0541
فاکس 3424390-0541