دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

خدمات الکترونیکی

عنوان

آدرس

فرم الکترونیکی

کدرهگیری

پیگیری کد رهگیری

پیگیری بدون نیاز به حضور

ارائه خدمت بدون نیاز به حضور

صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت (داروخانه ها)

http://pharmacy.fda.gov.ir

دارد

صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت

http://parvaneh.behdasht.gov.ir

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه

http://avab.behdasht.gov.ir

دارد

جذب و ارتقاء  اعضای هیات علمی

http://aac.behdasht.gov.ir

دارد

دارد

دارد

دارد