سامانه کشوری 190

مشخصات خدمت

• نام و کد خدمت 16061012103 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (سامانه کشوری 190)
• مراحل انجام خدمت بصورت تماس تلفنی با مرکز
• آدرس محل خدمت تلفن 190

امتیازدهی

تعداد رای : 9
خیلی بد : 4
بد : 1
متوسط : 1
خوب : 0
عالی : 3