معرفی مدیر دفتر ریاستمدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدن

 


دکتر محسنعلی فیروزکوهی

مدیر دفتر ریاست دانشگاه

آدرس:زاهدان ـ میدان دکتر حسابی ـ بلوار جنت ـ پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تلفن : - 33372001-33372002   054