جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
سید محمد هاشمی شهری رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - 33372001-33372002 fax: 33372003 حوزه ریاست
مهندس مرتضی داوودی مدیردفتر ریاست دانشگاه 33372001 fax: 33372003 حوزه ریاست دانشگاه
خانم طیبه پاکدل - کارآفرینی 33372004
خانم نرگس آقائی اسناد و مدارک 33372004 دفتر ریاست
حسام کاظم نژاد کارشناس دفتر ریاست 33372005 دفتر ریاست
دکتر محمد هادی عباسی مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل 33372011 روابط عمومی و روابط بین الملل
مصطفی میرصادق ابوالفضل قلاسی کارشناسان ارتباطات مردمی 33372009 روابط عمومی و روابط بین الملل
امتحانی/ مهدیه کیخوایی- کیدخت کیکاووسی کارشناسان ارتباط رسانه ای 333722012 روابط عمومی و روابط بین الملل
محمدرضا مرادزاده – محمود بامری – اکرم جباری کارشناسان روابط بین الملل 33372013 روابط عمومی و روابط بین الملل
عباسعلی سرگزی مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات 33372007 fax:33372006 بازرسی و رسیدگی به شکایات
خانم شهناز کیخا – شهین سرگزی دبیرخانه هیئت امنا 33372014 fax:33295764 دبیرخانه هیئت امنا
امین پور حسن مدیر فناوری و آمار 33372015 مدیریت فناوری و آمار
محمدهادی پودینه – محمد غفران روسای گروه زیرساخت و نرم افزار 33372017 1429 مدیریت فناوری و آمار
غلام رسول رجائی رجائی آمار 33372018 مدیریت فناوری و آمار
ناصر سرگلزائی مدیریت حراست 33295772 حراست
معصومه کشامی کارشناس سالن کامپیوتر واینترنت 1401 دانشکده بهداشت
مینا پویان فناوری اطلاعات it -EDO 1414 دانشکده بهداشت
زهرا دلدار- صفیه رخشانی منصورکوهکن کتابخانه 1418 دانشکده بهداشت
امید هاشم زهی سعید پهلوان کارپردازی- امین اموال 1425 دانشکده بهداشت
محمدنبی راهداری – حمیدگزمه علی باقری – پرویز فخیره- حسن قزاق نقلیه نگهبانی 1482 دانشکده بهداشت
مصطفی زهی آرام دخت خطیبی دکتر:حسین کمالی-دکتر: فردوس کرد مدیرگروه بهداشت محیط 1448 دانشکده بهداشت
مهندس: داود بلارک حمیده اکبری گروه بهداشت محیط(2) 1451 دانشکده بهداشت
راحله هاشمی زینب الماسی گروه بهداشت حرفه ای(1) 1420 دانشکده بهداشت
مهندس: علی مشکینیان مریم هرمزی هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای(2) 1423 دانشکده بهداشت
دکتر: مهدی صادقی مهندس: بابک فضلی گروه بهداشت حرفه ای(3) 1427 دانشکده بهداشت
مهندس : عبدالعلی خمری آزمایشگاه عوامل فیزیکی 1440 دانشکده بهداشت
مهندس : شهناز سرگزی آزمایشگاه سم شناسی صنعتی 1436 دانشکده بهداشت
عصمت شهریاری راضیه خاکسفیدی آزمایشگاه شیمی میکروبیولوژی آب 1446 دانشکده بهداشت
دکتر: مهدی محمدی مدیرگروه آماراپیدمیولوژی 1413 دانشکده بهداشت
دکتر: شاهرخ ایزدی مهندس: ابوالفضل پاینده گروه آمار اپیدمیولوژی(1) 1402 دانشکده بهداشت
مهناز شهرکی پور گروه آمار اپیدمیولوژی(2) 1405 دانشکده بهداشت
دکتر: محمد خمرنیا اساتید گروه بهداشت عمومی 1403 دانشکده بهداشت
زینب مرتضوی هیات علمی بهداشت عمومی 1439 دانشکده بهداشت
منیژه میرحسینی کارشناس بهداشت عمومی 1411 دانشکده بهداشت
دکتر:حسن اوکاتی بهداشت عمومی 1407 دانشکده بهداشت
شیما نخعی دفترمجله 1421 دانشکده بهداشت
دکتر: قاسم میری علی آباد ریاست دانشکده پزشکی 33295740-33295728 1018 دانشکده پزشکی
فاطمه سالاری مسئول دفتر ریاست دانشکده پزشکی 33295740-33295728 1018 دانشکده پزشکی
دکتر: فرزانه منتظری فر معاون آموزشی علوم پایه 33295714 1017 دانشکده پزشکی
فاطمه سالاری مسئول دفتر معاون آموزشی علوم پایه 33295714 1017 دانشکده پزشکی
دکتر: عباسعلی نیازی معاون آموزشی علوم بالینی 33295728 1019 دانشکده پزشکی
فاطمه سالاری مسئول دفتر معاون آموزشی علوم بالینی 33295728 1019 دانشکده پزشکی
دکتر : محمدرضا شهرکی معاون پژوهشی 33295725 1016 دانشکده پزشکی
شهربانو میمنی – حجت الله قیصران پور عاطفه قدوسی نژاد حراست 33295737 1021 دانشکده پزشکی
طوبی راشکی مدیر کارگزینی 33295724 1040 دانشکده پزشکی
فریبا میرزایی- وحیده گرگیچ محسن لشکری-محمد محمدی کارشناسان کارگزینی 33295724 1010 دانشکده پزشکی
مهدی گلوی- رضا مرداقلی بایگانی 1280 دانشکده پزشکی
زهره سرگزی بحریه مسافر دبیرخانه ماشین نویسی 1027 دانشکده پزشکی
مظفرزحمت کش فاطمه اکبری مدیر امورمالی 1022 دانشکده پزشکی
حجت بشارتی حسینعلی سیاسر کارشناسان امورمالی 1020 دانشکده پزشکی
سید علی اکبر هاشمی مدیرامورعمومی 33295727 1011 دانشکده پزشکی
تقی نخعی مدیرخدمات 33295727 1011 دانشکده پزشکی
حسنعلی نصیرپور- روح الله علی محمد محمدنوری مدیرآموزش 33295739 1051 دانشکده پزشکی
خدیجه اسماعیلی- ملیحه دهباشی مریم حاکمی کارشناسان آموزش 1029 دانشکده پزشکی
مهدیه هزاره مقدم- - مهری نوری زهره نظامی-منوره نورالهی کارشناسان آموزش 1131 دانشکده پزشکی
رضوان نیک فرجام فاطمه رادفر کارشناسان آموزش 1235 دانشکده پزشکی
سمیرا سارانی نصب کارشناس EDO 1013 دانشکده پزشکی
میلاد دهباشی مهدیه شفقت کارشناسان پژوهش 1013 دانشکده پزشکی
مهنازمالکی زهرا حسن زاده کارشناسان پایان نامه 1015 دانشکده پزشکی
دکتر: نرجس سرگلزایی سمانه سرگزی پزشک اجتماعی جامه نگر 1234 دانشکده پزشکی
دکتر:جاوید دهقان پزشک جامه نگر 1060 دانشکده پزشکی
حمید خاکسفیدی تدارکات کارپردازی 33295726 1070 دانشکده پزشکی
ناهید رضایی نرگس دری کارشناسان it 1030 دانشکده پزشکی
موسی درویشی سمعی وبصری 1032 دانشکده پزشکی
محمد هدایتی امین اموال 1031 دانشکده پزشکی
مهدی سرحدی انبار 1145-1031 دانشکده پزشکی
روح الله شهرکی انتشارات 1056 دانشکده پزشکی
علی مودی – ابراهیم افشاری تاسیسات 1278 دانشکده پزشکی
شهناز میرشکار- زهره درگی زاده آبدارخانه 1072 دانشکده پزشکی
دکتر: منصور شهرکی مدیرگروه تغذیه 1081 دانشکده پزشکی
دکتر: علیرضا داشی پور دکتر: محمدرضا شادان گروه تغذیه 1069 دانشکده پزشکی
دکتر: منصور کرجی بانی گروه تغذیه 1054 دانشکده پزشکی
فریبا صفاری علی طاهری آزمایشگاه تغذیه 1237 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدرضا شهرکی مدیرگروه فیزیولوژی 1064 دانشکده پزشکی
دکتر: طاهره صفری گروه فیزیولوژی 1102 دانشکده پزشکی
دکتر:حامدفنایی- دکتر: قاسم علی میش مست غلامرضا کمیلی گروه فیزیولوژی 1082 دانشکده پزشکی
دکتر :محمدعلی میرشکار گروه فیزیولوژی 1082 دانشکده پزشکی
مریم رضایی- نیک احمدپورمیرداد فاطمه سعیدی آزمایشگاه فیزیولوژی 1104 دانشکده پزشکی
دکتر: هوشنگ رفیق دوست مدیرگروه آناتومی 1085 دانشکده پزشکی
دکتر: فریدون سرگلزایی گروه آناتومی 1053 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدرضا عرب گروه آناتومی (کامپیوتر) 1092 دانشکده پزشکی
دکتر: مریم سربیشگی گروه آناتومی 1103 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدحسن کریم فر غلامرضا آرمین آزمایشگاه آناتومی 1128 دانشکده پزشکی
محمودرضاجهانتیغ -فاطمه طباطبایی- الهه حسن پور آزمایشگاه آناتومی 1128 دانشکده پزشکی
دکتر: ابراهیم علیجانی مدیرگروه ایمونولوژی 1099 دانشکده پزشکی
دکتر:حسین خزاعی- مهدی اتابکی دکتر:حسینعلی شهریاری گروه ایمونولوژی 1055 دانشکده پزشکی
راحله حسن زاده – مژده جهانتیغ براتعلی کیانی مقدم آزمایشگاه ایمونولوژی 1045 دانشکده پزشکی
دکتر: فرزانه فرجیان گروه فارماکولوژی 1086 دانشکده پزشکی
دکتر: احمدرضا پورمیر مدیرگروه فیزیک 1028 دانشکده پزشکی
معصومه فارسی زبان آزمایشگاه فیزیک 1149 دانشکده پزشکی
حمید رضا میری- فاطمه زکیه توحیدی هادی نخصری گروه فیزیک 1046 دانشکده پزشکی
دکتر: عبدالرشید خزاعی دکتر: حسین باقری مدیرگروه زبان 1078 دانشکده پزشکی
دکتر: مانی پالند(جوادی مهر) علیرضا آتش پنجه مدیرگروه زبان 1078 دانشکده پزشکی
دکتر: سیما نبی زاده گروه زبان 1057 دانشکده پزشکی
دکتر: مهدی جهانتیغ دکتر: عباسعلی نیازی گروه پاتولوژی 1074 دانشکده پزشکی
دکتر : فاطمه حیدری دکتر: آنیتا آل نبی گروه پاتولوژی 1074 دانشکده پزشکی
صدیقه راشکی آزمایشگاه پاتولوژی 1074 دانشکده پزشکی
دکتر : حمید رضا ثاقب دکتر : زهرا حیدری گروه بافت 1047 دانشکده پزشکی
مهدیه نارویی- ناهید نورزایی تحقیقات بافت 1063 دانشکده پزشکی
مهدیه نارویی- شهناز میرشکار ناهید نورزایی آزمایشگاه بافت 1037 دانشکده پزشکی
دکتر: نورمحمدبخشانی دکتر: عزیزالله مجاهد مدیرگروه گروه روانشناسی 1012 دانشکده پزشکی
دکتر: محمد هاشمی مدیرگروه بیوشیمی 1277 دانشکده پزشکی
دکتر: سعیده سلیمی گروه بیوشیمی ???? ??????? دانشکده پزشکی
دکتر: منصوری پزشک قانونی 1105 دانشکده پزشکی
دکتر: غلامرضا بهاری - دکترعلیرضا نخعی- گروه بیوشیمی 1049 دانشکده پزشکی
دکتررامین سراوانی دکتر محسن سراوانی گروه بیوشیمی 1049 دانشکده پزشکی
دکتر: محمد هاشمی مدیر آزمایشگاه بیوشیمی 1076 دانشکده پزشکی
مهرانگیز نورا- مهناز رضایی کارشناسان آزمایشگاه بیوشیمی 1042-1043-1075 دانشکده پزشکی
حسین عبیری همایون کیخاجوان کارشناسان آزمایشگاه بیوشیمی 1043-1075 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدزارعی دکتر: مهدی مهدوی پناه مدیرگروه معارف 1050 دانشکده پزشکی
دکتر:محمدرضا قادری دکتر:افراسیاب صالحی گروه معارف 1107 دانشکده پزشکی
دکتر: امیرحسین محققی دکتر: محمد بوکائیان دکتر: مهدی زندحقیقی گروه ویروس شناسی 1233 دانشکده پزشکی
دکتر: مهناز نارویی نژاد دکتر:آنوش نقوی مدیرگروه گروه ژنتیک 1052 دانشکده پزشکی
دکتر: مصطفی منتظرالظهور دکتر: محسن طاهری مدیرگروه گروه ژنتیک 1052 دانشکده پزشکی
دکتر: محمدرضا موسوی مدیرگروه تربیت بدنی 1091 دانشکده پزشکی
زهرا بیگمی فاطمه اصغریان مقدم کارشناسان تربیت بدنی 1106 دانشکده پزشکی
فاطمه ملاشاهی کارشناس ادبیات 1106 دانشکده پزشکی
دکتر: علیرضا نخعی ریاست دانشکده پیراپزشکی 33295732 1380 دانشکده پیراپزشکی
علیرضا ایزدی ایزدی مسئول دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی 33295732 1380 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: محمد بوکائیان معاون آموزشی 33295723 1375 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: رامین سراوانی معاون پژوهشی تحقیقات و فناوری 33295731 1378 دانشکده پیراپزشکی
گل محمد قنبرزهی گرگیچ کارگزینی 33295713 1465 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه وزیری دبیرخانه ماشین نویسی 1387 دانشکده پیراپزشکی
توران کیخا بایگانی 1458 دانشکده پیراپزشکی
سید علی اکبر هاشمی امورعمومی 33295713 1454 دانشکده پیراپزشکی
اسماعیل بستانی – سمیه شهرکی ریحانه رجایی- محسن نگینی امورمالی 1462 دانشکده پیراپزشکی
فریبا میر مدیر آموزش 33295712 1468 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه رضایی - مهدیه آدرم حمیرا خزاعی کارشناسان آموزش 1467 دانشکده پیراپزشکی
دکتر فریبا سرگلزایی دفترمطالعات توسعه EDO آموزش 1386 دانشکده پیراپزشکی
فاطمه وزیری مهر دفترمطالعات توسعه EDO آموزش 1386 دانشکده پیراپزشکی
محمدجواد نیک فرجام کارپردازی تدارکات 1459 دانشکده پیراپزشکی
عیسی میر سمعی وبصری 1396 دانشکده پیراپزشکی
اکبر پودینه انتشارات 1456 دانشکده پیراپزشکی
محمد پدرامی انبار 1469 دانشکده پیراپزشکی
رضا حکیمی مدیرگروه کتابداری 1383 دانشکده پیراپزشکی
رضا حکیمی مدیرگروه کتابداری 1383 دانشکده پیراپزشکی
مهندس غلامرضا صمد زاده گروه کتابداری 1371 دانشکده پیراپزشکی
فرزانه بلوچ زهی شه بخش کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 1455 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: یوسف مهدی پور مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت 1372 دانشکده پیراپزشکی
طیبه نوری لیلا عرفانیا – علی علی آبادی فرزانه کریمی- جهانپورعلیپور سعیدابراهیمی کارشناس ارشد گروه فناوری اطلاعات سلامت 1368 دانشکده پیراپزشکی
غلامحسین سرگزی مدیرگروه هوشبری 1377 دانشکده پیراپزشکی
اسدالله کیخایی مریم حقیقی گروه هوشبری 1376 دانشکده پیراپزشکی
ویدا سرگزی جلال اردونی مدیرگروه تکنولوژِی پرتوشناسی 1373 دانشکده پیراپزشکی
دکترسروش دبیری مدیرگروه علوم آزمایشگاهی 1382 دانشکده پیراپزشکی
ناصر کیخا گروه علوم آزمایشگاهی 1381 دانشکده پیراپزشکی
زینب ستوده یزدی مدیرگروه رادیولوژی 1493 دانشکده پیراپزشکی
علیرضا آتش پنجه عبدالرشید خزاعی گروه زبان 1457-1463 دانشکده پیراپزشکی
ماریا میرزاده سایتit 1466 دانشکده پیراپزشکی
مریم سیاسر علی میری آبدارخانه 1067 دانشکده پیراپزشکی
دکتر: نورمحمد بخشانی ریاست دانشکده توانبخشی 33295836 1478 دانشکده توانبخشی
طیبه رخشان دادی مسئول دفتر ریاست دانشکده توانبخشی 33295836 1478 دانشکده توانبخشی
دکتر: محمد حسینی فر معاون آموزشی پژوهشی 33295835 1478 دانشکده توانبخشی
غلامحسین علی احمد معاون اداری مالی 1473 دانشکده توانبخشی
سید محمود سجادی بنجار امورعمومی 1390 دانشکده توانبخشی
حجت الله قیصران پور حراست 1472 دانشکده توانبخشی
امان الله دانایی کارگزینی 1484 دانشکده توانبخشی
صدیقه میری مقدم- زهرا سورسر زهرا شهرکی دبیرخانه (ماشین نویسی) 1475 دانشکده توانبخشی
حمید کوهکن بایگانی 1475 دانشکده توانبخشی
زهرا ماکویان مدیرآموزش 33295835 1389 دانشکده توانبخشی
اکرم سادات -وحید جلیلی الدین فاطمه میربهاء-ملیحه نیک فر کارشناسان آموزش فیزیوتراپی- بینایی گفتاردرمانی شنوایی 1485 دانشکده توانبخشی
علی ریگی محمد صابرمنش پژوهش (EDO) 1474 دانشکده توانبخشی
سیده مریم هاشمی رضا فرهمند امورمالی 1476 دانشکده توانبخشی
فرزاد رحمانزهی امین موال 1476 دانشکده توانبخشی
احسان سالاری مصطفی اصغری کارپردازی (نامه رسانی) 1477 دانشکده توانبخشی
دکتر: ابراهیم پیراسته مدیرگروه شنوایی 1485 دانشکده توانبخشی
دکتر: علی دهقان مدیرگروه گفتار 1486 دانشکده توانبخشی
دکتر: اصغر اکبری مدیرگروه قیزیوتراپی دانشکده توانبخشی
سید رفیع حسینی گروه بینایی 1391 دانشکده توانبخشی
طیبه رخشان دادی it 1478 دانشکده توانبخشی
مهندس محمد علی طبسی مدیرکتابخانه مرکزی 33295736 1025 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
زهره سوری نظامی معاون مدیرکتابخانه مرکزی 1034 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
پرویز سیامردی امور ادری 33295736 1025 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
ماندانا صمصام- سارانارویی منصوره تقوی بخش فنی 1038 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
مهین رافت – نرگس رضایی طاهره شریکی بخش فنی 1039 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
مهری نخعی– طلعت کاظمیان زهرا سلامتی-زهره جعفری بخش امانت 1041 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
- محمود اتابکی عباسعلی خراشادیزاده بهاره پورشهابی-شهناز جنگی زهی بخش امانت 1041 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
نظرعلی حسن زاده محمد علی لکزایی خدمات 1035 معاونت پژوهشی(کتابخانه مرکزی)
دکتر علیرضا انصاری مقدم معاون دانشجویی وفرهنگی 33295803 1300 معاونت دانشجویی وفرهنگی
هادی شهرکی مسئول دفترمعاون دانشجویی 33295803 1300 معاونت دانشجویی
دکترعلیرضا داشی پور مدیرمعاون دانشجویی 33295798 1304 معاونت دانشجویی
صدیقه سرگزی معاون مدیر 33295800 1301 معاونت دانشجویی
مهندس: حسین معین مدیرفرهنگی کانون قرآن 33295802 1303 معاونت دانشجویی
غلامرضا عرب اعظم طالبی شورای انضباطی 33295804 1311 معاونت دانشجویی
غلامرضا شهریاری اداره عمومی 33294709 1495 معاونت دانشجویی
هوشنگ مالکی مدیرامورمالی 33295815 1315 معاونت دانشجویی
ابراهیم کاظمی- مریم ملائی غلامرضا گزمه-غلامرضا بولاغی امورمالی 1317 معاونت دانشجویی
گلنوش نظری – فاطمه شهریاری مریم زینلی دبیرخانه 1309 معاونت دانشجویی
یوسف ارجونی- فاطمه رهداری شهنازقلجایی-فاطمه شهرکی بایگانی 1305 معاونت دانشجویی
رمضانعلی سالاری - الهه عارفی محمدرفیع سپاهی امورخوابگاهها 33294704 1328 معاونت دانشجویی
نرگس میرسرگلزایی- علی گزمه صفورا اوکاتی رفاه 1312 معاونت دانشجویی
نادرشهرکی – علی صادق پور عبدالوکیل غفران- محمدمحمدی تربیت بدنی 33295815 1306 معاونت دانشجویی
هما قهقایی اکرم بشکوفه تربیت بدنی 1329 معاونت دانشجویی
فهیمه زارعی ادریس احمدی مشاوره 1308 معاونت دانشجویی
سمانه تیموری نوید جلالی it 1310 معاونت دانشجویی
سید احسان حسینی – محمدرکانی فاطمه خزاعی-سمیه راستگو فوق برنامه 1307 معاونت دانشجویی
احمد مبارکی – مهرالله ریگی حسن قنبری مجتبی زوری فوق برنامه 1307 معاونت دانشجویی
حسین جهانتیغی فوق برنامه(2) 1314 معاونت دانشجویی
احمد وظیفه خواه یعقوب خدری – حمیدرضا کاظمی علیرضا نوفرستی خدمات راننده ها: خدمه ها: 1305 معاونت دانشجویی
علی اسماعیل زایی امین اموال 1309 معاونت دانشجویی
سلطانعلی نظام دوست حسینعلی حسینی تاسیسات 1305 معاونت دانشجویی
منورعظیمی- مریم مزراعی- مریم مرعشی مظاهر شیرازی-زهرا درویشی تغذیه 1276 معاونت دانشجویی
مصطفی میر صادق روابط عمومی و امور بین الملل 33372011 33372011 روابط عمومی و امور بین الملل