ارتباطات مردمی

واحد ارتباطات مردمی


 

مصطفی میر صادق   کارشناس ارتباطات مردمی


 


 

شرح وظایف واحد ارتباطات مردمی

 


مسئولیت و وظیفه اختصاصی این واحد برقراری ارتباط کار آمد و فعال با مشتریان داخل و خارج سازمان بمنظور افزایش کارکردها و ارتقاء سطح خدمات ارائه شده از سوی اجزای سازمان می باشد که اهم آن شامل:

1- برقراری سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب جهت راهنمائی مراجعین به واحد های مختلف سازمان بمنظور کاهش اتلاف وقت و سر درگمی آنان در جریان گردش کار و تغییر بهسازی سامانه در مواقع لازم.

2- نظارت ، ساماندهی و انجام امور مربوط به پاسخگوئی به مشتریان داخل و خارج از طریق مذاکرات حضوری ، تماسهای تلفنی و پیگیریهای کتبی و پیگیری به نتیجه رسیده این ارتباطات.

3- همکاری بادبیرخانه طرح تکریم ارباب رجوع دانشگاه بعنوان رابط روابط عمومی با دبیرخانه فوق با هدف استفاده از توان و پتانسیل تبلیغاتی و امکانات و تجارب ارتباطی دو طرف بمنظور تکریم ارباب رجوع.

4- نظارت و انجام فعالیتهای مرتبط با سنجش افکار مشتریان داخل و خارج سازمان.

5- انجام سایر اموری که حسب مورد و با تشخیص مدیر مربوطه در حیطه مسئولیتها و وظایف واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برقرار می گردد.