ارتباطات سازمانی

واحد ارتباطات سازمانی


 

 

واحد ارتباطات سازمانی


شرح وظایف واحد ارتباطات سازمانی

 

مسئولیت و وظیفه اختصاصی این واحد برقراری ارتباط کار آمد و فعال با واحدهای مختلف دانشگاه و سازمانها ،ارگانها و نهادهای داخل و خارج استان و شاغلین به کار در این واحدها می باشد که اهم آن شامل:

1- انجام امور مربوط به دبیرخانه و کمیته اطلاع رسانی شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان.

2- ساماندهی ، هماهنگی سازی و نظارت بر تهیه ، نصب و تخلیه منظم صندوقهای ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه در واحدهای ستادی و عملیاتی سازمان که در حوزه شهرستان زاهدان واقع شده اند.

3- دسته بندی و جمع بندی نهائی انتقادات و پیشنهادات دریافتی و ارجاع موارد حسب مورد به شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان ، دفتر ریاست دانشگاه و یا واحد ارتباطات مردمی.

4- انجام امور مربوط به برقراری ارتباطات ، اداری و انجام مکاتبات ضروری میان دفتر روابط عمومی دانشگاه با واحدهای داخلی دانشگاه و ارگانها، سازمانها و نهادهای خارج دانشگاه.

5- انجام سایر اموری که حسب مورد و با تشخیص مدیر مربوطه در حیطه وظایف و مسئولیتهای واحد ارتباطات سازمانی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قرار میگیرد.