ارائه پیشنهاد


مدیریت نوسازی و تحول اداری      فرم ارائه پیشنهادات        ورود مدیریت
نام : * عنوان پست سازمانی یا شغل مورد تصدی
نام خانوادگی : * سازمان / واحد محل خدمت یا تحصیل
 کدملی      
وضعیت اشتغال
شهرستان محل خدمت یا تحصیل یا سکونت
مقطع و رشته تحصیلی
فایل پیوستی
  
شماره تماس سابقه کار
عنوان پیشنهاد زمینه پیشنهاد
خلاصه پیشنهاد امکانات و هزین های مورد نیاز برای اجرا
معایب - یشنهادات
معایب - امکانات و هزینه های مورد نیاز برای اجرا
مزایا- پیشنهادات
مزایا- امکانات و هزینه های مورد نیاز برای اجرا
 پاسخ تکمیلی به پیشنهاد شما
     
کاهش در زمان انجام کار کاهش در نیروی انسانی کاهش در هزینه ها جلوگیری از ضایعات صرفه جویی مکانیزه شدن حذف دوباره کاریها کاهش دفعات مراجعه کاهش مراحل کار افزایش درآمد سایر موارد

حفظ و استفاده بهینه از تجهیزات

بهبود خدمات به ارباب رجوع

بهبود شرایط فیزیکی جا و مکان

بهبود روابط کارکنان یا اعتماد گروهی

افزایش حسن شهرت سازمان

ابداع روشهای تازه و ابتکاری

بهبود رفاه کارکنان

بهبود بهداشت محیط کار

ارتقاء کیفیت انجام وظایف قانونی

بهبود مناسبات

سایر موارد