دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

سرپرست روابط بین الملل