مدارک مورد نیاز ثبت نام در لیست متقاضیان بنگاههای کوچک

مدارک مورد نیاز ثبت نام در لیست متقاضیان بنگاههای کوچک

موضوع

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

پزشک متخصص

پروانه مطب - پروانه دائم - پایان طرح

متخصص رادیولوژی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

پزشک عمومی

پروانه مطب - پروانه دائم - پایان طرح

دندانپزشک

پروانه مطب دندانپزشکی - پروانه دائم دندانپزشکی - پایان طرح

داروخانه

پروانه تاسیس داروخانه - پروانه مسئول فنی داروخانه - پایان طرح

آزمایشگاه

موافقت اصولی آزمایشگاه - پروانه تاسیس بهره برداری

فیزیوتراپی - اعضای مصنوعی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس فیزیوتراپی - پروانه مسئول فنی

آمبولانس خصوصی : به ازاء هر آمبولانس

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

مطب مامائی

پروانه مطب - پروانه دائم - پایان طرح

مرکز مشاوره در زمینه خدمات پزشکی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

ادیومتری - اپتومتری - کاردرمانی- گفتار درمانی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

کارشناس تغذیه

مجوز دفتر - پایان طرح یا معافیت طرح