اخبار جدید

1396/02/09

بهره برداری از اولین آمبولانس آزمایشگاه سیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ...

با هدف ارتقاء توان تشخیصی و درمانی در مواقع بحران، از اولین آمبولانس آزمایشگاه سیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بهره برداری شد.خانه