اخبار جدید

1396/07/24

روابط عمومی/ بررسی وضعیت ایمنی آب زاهدان در کمیته فنی ایمنی آب وزارت بهداشت...تقدیر از عملکرد دست اندرکاران ایمنی آب در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

در کمیته بررسی عملکرد وضعیت ایمنی آب زاهدان که در در وزارت بهداشت تشکیل شد به دلیل تلاشهای فراوان در زمینه ارتقای ایمنی آب از اعضای کمیته فنی ایمنی آب دانشگاه زاهدان وسایر ارگانهای مرتبط تقدیر شد.