اخبار جدید

1396/07/28

عیادت معاون آموزشی، رئیس دانشکده پزشکی و مدیر گروه اطفال از دانشجوی بستری

به دنبال بستری شدن یکی از دانشجویان پزشکی در بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع)زاهدان، معاون آموزشی، رئیس دانشکده پزشکی و مدیر گروه اطفال از این دانشجو عیادت کردند.