اخبار جدید
1396/09/01 روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه در جلسه مدیران شبکه ها وروسای مراکز بهداشت درسراوان عنوان کرد :اهتمام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ایجاد پرونده ال

ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای تمام مردم استان وثبت اطلاعات سلامت مردم در سامانه سیب در اولویت برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.